Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.04.2020
Bod č. 3: Voľba predsedu komisie kultúrnej a sociálnej

Uznesenie 97/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Devín

v o l í   za predsedu komisie kultúrnej a sociálnej

Michala Němca

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Němec

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Němec

Za:5                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: Němec

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0