Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.04.2020
Bod č. 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - žiadosť o zaujatie stanoviska.

Uznesenie 98/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devín po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami:

 1. jednoznačne stanoviť, že každý vlastník nehnuteľnosti podľa § 2 ods. (14) je povinný sa zapojiť do systému zberu odpadu a platiť tak za zber odpadu poplatok
 2. rozšíriť právo pôvodcu odpadu na dezinfekciu kontajnera v mimoriadnych situáciách (napr. pandémia) na viac ako jedenkrát ročne (§ 4 pism. b))
 3. zapracovať do príslušných paragrafov (napr. § 4,7,12) riešenia pre situácie, kedy sa ukáže nastavený vrecový režim ako intervalovo alebo kapacitne nedostatočný, umožniť dokúpenie a využívanie vlastných (farebne prispôsobených) vriec
 4. vytvoriť možnosť pre dočasnú úpravu zapojenia sa v systéme zberu pre školy a školské zariadenia aj mimo obdobia prázdnin, napr. pri mimoriadnych situáciách (§ 8 ods. (2))
 5. vytvoriť možnosť, aby mohol byť interval odvozu zberných vriec na plasty a papier aj častejšie, ako 1 krát za mesiac (§ 12 ods. (7))
 6. vytvoriť možnosť, aby mohli byť zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad zbierané a prepravované aj z miest, ktoré nie sú dostupné zvozovej technike, napr. zriadením náhradných stanovíšť (§14, ods. (11))
 7. do celého VZN doplniť na príslušné miesta aj informácie vzťahujúce sa k zberným vreciam, napr. § 5,6,12
 8. zadefinovať všade, kam je to predmetné, režim/prevádzku pozostatku doterajších zberných miest – konkrétne pre zelené zvony na sklo v zástavbe RD
 9. zaniesť do VZN povinné, pravidelne aktualizované, prílohy s mapami trás pre pohyb zberovej techniky a bodmi zberných miest pre jednotlivé druhy zberových nádob/vriec
 10. požadujeme zachovať zberné hniezda v obci
 11. musí prebehnúť verejná diskusia v rámci technických možností s občanmi hlavného mesta vzhľadom na rozsiahle otázky tohto VZN na vplyv našich mestských častí a jej občanov podobne ako v prípade parkovacej politiky.

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Němec

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Němec

Za:6                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0