Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 29.04.2020
Bod č. 5: Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

Uznesenie 99/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Devín

A. s c h v a ľ u j e

dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín.

B. s p l n o m o c ň u j e

starostku vydať úplné znenie Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín.

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Prieložný, Němec

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst Prieložný, Němec

Za:5                                        Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

Ing. Ľubica Kolková

Starostka mestskej časti Bratislava-Devín

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0