Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 12: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť dňa 26. júna 2015

Uznesenie 205: Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť dňa 26. júna 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť, so sídlom Viedenská cesta 3 - 7, 851 01 Bratislava, IČO 00211087, dňa 26. júna 2015:

1.Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2014.

2.  Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014.

Hlasovanie č. 15
Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť dňa 26. júna 2015
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0