Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 14: Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 17. júna 2015

Uznesenie 207: Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 17. júna 2015

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., dňa 17. júna 2015:

1.Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2014.

2.Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014.

3.Výročná správa za rok 2014

Hlasovanie č. 17
Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 17. júna 2015
Prítomní: 38 Neprítomní: 7 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0