Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 34a: Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s.

Uznesenie 208: Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s.

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

1.vypovedať zmluvu č. 246500111300 o spolupráci pri zabezpečení dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislave spoločnosťou BPS Park, a.s., v súlade s článkom II., ods. 4, písm. b),

T: 30.6.2015

2.pripraviť návrh na riešenie zabezpečenia prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikáciách v hlavnom meste SR Bratislave a predložiť ho na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a príslušných komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

T: 24.9.2015

 

Hlasovanie č. 18
Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočstnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s.
Prítomní: 39 Neprítomní: 6 Za: 38 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1