Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2015
Bod č. 3a: Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2776/4 a parc. č. 2779/1, spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie 209: Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2776/4 a parc. č. 2779/1, spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN, v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2776/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m², vytvoreného GP č. 03/2015, úradne overeným dňa 6.2.2015 pod č. 180/2015 z pozemku registra „C“, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2776/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 090 m2, zapísaného na LV č. 1, za jednotkovú hodnotu pozemku 79,86 Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu 16 131,72 Eur

a predaj pozemku registra „E“ KN v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2779/1 - ostatné plochy vo výmere 1 565 m², zapísaného na LV č. 4172, za jednotkovú hodnotu pozemku 72,60 Eur/m2, t. z. za kúpnu cenu 113 619,00 Eur,

do vlastníctva VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., so sídlom J. Jonáša 1, Bratislava,                   IČO 35757442, za celkovú kúpnu cenu 129 750,72 Eur,

s podmienkami:

1.Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

2.Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných nehnuteľností - pozemkov a stavieb závodu na výrobu automobilov má záujem o pripojenie, scelenie a užívanie uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve, za účelom ich využitia pri realizácií významnej investície schválenej vládou Slovenskej republiky „Rozšírenie kapacít závodu na výrobu automobilov v Bratislave“.

Hlasovanie č. 20
Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č.2776/4 a parc.č.2779/1, spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa (so zmenami cien)
Prítomní: 42 Neprítomní: 3 Za: 39 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0