Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 3: Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 27/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako  prípad  hodný   osobitného  zreteľa  prevod nebytového priestoru č. 3–NP11 o celkovej výmere 263,90 mvo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  nachádzajúceho  sa  na prízemí a v suteréne  bytového  domu  Grösslingová č. 6, 8   v Bratislave,   súpisné    číslo 2479, na ulici Grösslingová, číslo vchodu 6,   ktorý   je  vybudovaný   na  pozemku  parcela   registra  "C" parc.  č. 8900/1  s  výmerou 1197 m2, druh pozemku zastavané plochy  a  nádvoria, a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu, spoločných  zariadeniach   domu a príslušenstve domu o veľkosti 646/10000  a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 646/10000 na pozemkoch parcela registra „C“ parc. č. 8900/1 a parc. č. 8900/15,  v katastrálnom  území  Staré  Mesto,  zapísané  na  liste vlastníctva č. 5674 a 6895, do vlastníctva spoločnosti ABRIK, spol. s r. o., so sídlom Grösslingová č. 6-8, 811 09 Bratislava,  IČO 17 313 252 za cenu 363 214,47 EUR, s podmienkami:

  • kupujúci podpíše zmluvu o prevode vlastníctva nebytového priestoru v lehote 60 dní                        od prijatia uznesenia, v opačnom prípade toto uznesenie stratí platnosť,
  • kúpna cena bude uhradená jednorazovo najneskôr do  30 dní  od  podpísania  zmluvy                        o prevode vlastníctva nebytového priestoru kupujúcim,
  • kupujúci si nebude uplatňovať akékoľvek nároky, ktoré by akýmkoľvek spôsobom súviseli s užívaním a/alebo kupujúcim vykonanou rekonštrukciou predmetného nebytového priestoru;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva  v tom, že:

  • žiadateľ o kúpu, ako nájomca predmetného nebytového priestoru, na vlastné náklady  realizoval rozsiahlu rekonštrukciu nebytového priestoru pričom vynaložil náklady vo výške 275 612,56 EUR, z ktorých mestská časť ako prenajímateľ akceptovala 220 454,67 EUR, čím zhodnotil majetok obce,
  • vlastníci bytov a nebytových priestorov  pripravujú rozsiahlu rekonštrukciu bytového domu vo výške minimálne 970 000,00 EUR, ktorá má byť financovaná prostredníctvom komerčného úveru, z čoho vyplýva reálny predpoklad podstatného navýšenia príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv aj pre mestskú časť,
  • predmetný nebytový priestor je jediným priestorom nachádzajúcim sa v bytovom dome, ktorý je v správe mestskej časti, mestská časť preto nemá reálnu možnosť ovplyvniť hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri rozhodovaní o veciach týkajúcich sa rekonštrukcie domu, prípadne iných zásadných rozhodnutiach;

C. žiada

starostku mestskej časti

najmenej 50 % z výnosu predaja prislúchajúceho mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účelovo použiť na rekonštrukciu škôl, materských škôl a ich ihrísk a zvyšok na opravy a rekonštrukciu komunikácií.

Hlasovanie č. 17
Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ul. Grösslingová č. 6 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 24 Neprítomní: 1 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0