Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 5: Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 28/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  ako  prípad  hodný   osobitného  zreteľa nájom nebytového priestoru s celkovou výmerou 61,92 m2 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúceho  sa na 2. nadzemnom  podlaží   budovy  na  ulici  Štefánikova č. 25 v Bratislave,    súpisné    číslo    834, na ulici Štefánikova, číslo vchodu 25,  ktorý je vybudovaný na pozemku parcela registra "C" parcela č. 3463 o  výmere  1408 m2,  druh  pozemku  zastavané  plochy  a  nádvoria, v katastrálnom území Staré Mesto, zapísaný na liste vlastníctva č. 4537, do nájmu: VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o. z., so sídlom Štefánikova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO: 42 262 119, a to za nasledovných podmienok:

  • doba nájmu: 2 roky,
  • výška nájmu: 36,00 EUR/m²/rok,
  • účel nájmu: kancelárske, administratívne priestory,
  • nájomca bude okrem nájmu uhrádzať aj služby spojené s užívaním nebytových priestorov;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že organizácia VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. sa významnou mierou spolupodieľa na rozvoji, podpore a propagácii kultúrnych, komunitných aktivít občanov, kultúrno-umeleckých tradícií a od roku 2012 spolupracuje a spolupodieľala sa aj pri obnove a  rozmachu  Pistoriho paláca a  podpore kultúrneho života  v jeho priestoroch.

Via Cultura je mimovládna organizácia, ktorá podporuje proces modernizácie a europeizácie kultúrneho sektora na Slovensku prostredníctvom organizovania kultúrnych akcií a stretnutí, publikovaním nezávislých analýz, vytváraním domácich a medzinárodných partnerstiev a šírením informácií o kultúre.

Hlasovanie č. 21
Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave (Pistoriho palác) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 24 Neprítomní: 1 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1