Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 7: Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 29/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa na ulici Prokopa Veľkého v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, a to pozemok parc. č. 4007/10 ako zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 34 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku parc. č. 4007/7 vo výmere 128 m2, k.ú. Staré Mesto, zapísaný na LV č. 10, v zmysle geometrického plánu č. 284/2019, vyhotoveným dňa 21.05.2019 spoločnosťou ZOG s.r.o., do vlastníctva Ing. Eduardovi Thomasovi a JUDr. Jaroslave Thomasovej, trvale bytom Prokopa Veľkého 25, 811 04 Bratislava, za cenu 17 000,00 EUR s podmienkami:

  • kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
  • v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stratí uznesenie platnosť;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je kvôli svojmu umiestneniu a malej výmere pre mestskú časť nevyužiteľný, ťažko prístupný a žiadateľ je vlastníkom susedných pozemkov parc. č. 3992/1, 3992/3, 3992/4, 3999/2, 3999/4-6, stavby rodinného domu na pozemkoch parc. č. 3999/4 a 3999/6 a stavby na pozemku parc. č. 3992/4.

Hlasovanie č. 23
Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/10 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0