Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 8: Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 30/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa medzi Slávičím údolím č. 90 a Korabinského ulicou v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to pozemku parc. č. 2421, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č. 1656 ako záhrada vo výmere 450 m2  do vlastníctva Valérii Sýkorovej, rod. Vrbovej, bytom Slávičie údolie 90, 811 02 Bratislava za cenu 450 000,00 EUR s podmienkami:

  • kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
  • v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 30. novembra 2020 odo dňa prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti, stratí uznesenie platnosť;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ pozemok dlhodobo užíva ako záhradu, nakoľko je vlastníkom priľahlých pozemkov parc. č. 2419, 2420/1, 2420/2, 2420/3, 2436, rodinného domu na parc. č. 2420/1 a garáže na parc. č. 2420/3 a najmä v tom, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá k prevádzanému pozemku plnohodnotný prístup.

Hlasovanie č. 25
Návrh na predaj pozemku parc. č. 2421 v Slávičom údolí ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0