Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 9: Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 31/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcej sa  v Bratislave na ul. Korabinského, a to pozemku parc. č. 2449/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku parc. č. 2449/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 70 m2, k.ú. Staré Mesto, LV č. 10, v zmysle geometrického plánu č. 17/2019, vyhotoveným dňa 21.11.2019 spoločnosťou RG Management s.r.o., do vlastníctva  PhDr. Eleny Valentovej, rod. Renkovej, bytom Vetvová 5, 811 02 Bratislava, za cenu 6 000,00 EUR s podmienkami:

  • kúpna cena bude zaplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
  • v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva, stratí toto uznesenie platnosť;    

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že prevádzaný pozemok je zanedbateľnej výmery, nachádza sa pri pozemkov vo vlastníctve žiadateľky a pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto je nevyužiteľný.

Hlasovanie č. 27
Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na Korabinského ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0