Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 11: Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave

Uznesenie 32/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to pozemku parcely registra C KN č. 756/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 280 m2, LV č. 5481, k.ú. Staré Mesto, ul. Zochova 22,  Bratislava do vlastníctva: Marco Lipka, Pestovateľská 35, 900 44 Tomášov za kúpnu cenu 7 200,00 EUR s podmienkami:

  • kúpna cena bude zaplatená v celkovej výške do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
  • kupujúci uhradí správny poplatok za katastrálne konanie,
  • v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy kupujúcim do 3 mesiacov odo dňa prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva, stratí toto uznesenie platnosť.
Hlasovanie č. 30
Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 798/10000 na pozemku parcely registra C KN č. 756/3, ul. Zochova 22 v Bratislave
Schválené Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0