Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 16: Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave

Uznesenie 33/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

1)  v súlade s §9 a 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava–Staré Mesto spôsobom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, a to:

•  nebytový priestor o výmere 243,53 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúci sa na prízemí domovej nehnuteľnosti na ul. Čajkovského 4A súpisné číslo 7501, postavenej na pozemku parcela registra "C" parcela č. 7674/17, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 506 m2, katastrálne územie Staré Mesto, zapísanej na liste vlastníctva č. 10, katastrálne územie Staré Mesto,

2)  v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 15 ods. 2 a s Čl. 16 Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti  v nasledovnom znení:

 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava, IČO: 603 147 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa paragrafu 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, paragrafu 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Staré Mesto týmto

v y h l a s u j e

 

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Bratislave, v katastrálnom území Staré Mesto, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a je zverená do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za nasledovných súťažných podmienok:

 

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

nebytový priestor o výmere 243,53 m2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nachádzajúcu sa na prízemí domovej nehnuteľnosti na ul. Čajkovského 4A súpisné číslo 7501, postavenej na pozemku parcela registra "C" parcela č. 7674/17, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 506 m2, katastrálne územie Staré Mesto, zapísanej na liste vlastníctva č. 10, katastrálne územie Staré Mesto.

 

2. Termín a miesto prevzatia súťažných podkladov:

Súťažné podklady - tlačivá záväzných ponúk, bude možné získať na internetovej stránke  www.staremesto.sk  alebo  osobne  prevziať v  termíne od 01.06.2020 do 01.07.2020 do 12.00 hod. v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Mgr. Kristína Majvitorová, tel.: +421911821396, kristina.majvitorova@staremesto.sk

 

4. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.

 

5. Účel nájmu : obchodné priestory, galéria, kultúrne centrum, ateliér, dielne, divadlo

       Minimálne mesačné nájomné: 3,00 EUR/m2/mesiac

 

6. Ďalšie podmienky nájmu nehnuteľnosti:

• Nájomca bude povinný uhradiť prenajímateľovi finančnú kauciu vo výške trojmesačného   dohodnutého nájomného do 10 dní odo dňa podpisu nájomnej zmluvy na účet prenajímateľa;

•   Nájomca bude povinný okrem nájomného uhrádzať aj poplatky za služby a prevádzkové náklady.

•  Nájomca bude povinný v lehote určenej v nájomnej zmluve podpísať notársku zápisnicu, ktorou vyjadrí súhlas s vykonateľnosťou svojich záväzkov voči prenajímateľovi, ktoré mu vyplývajú  z nájomnej zmluvy a použitím notárskej zápisnice ako exekučného titulu - konkrétne bude nájomca  súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku vypratať a odovzdať predmet nájmu v prvý pracovný  deň po dni skončenia nájmu z dôvodu uplynutia doby nájmu, na ktorú bol nájom dohodnutý  alebo  po ukončení nájmu v dôsledku písomnej dohody o skončení  nájmu alebo v dôsledku zániku  nájmu  výpoveďou  a bude  súhlasiť s vykonateľnosťou svojho záväzku platiť nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu a zaplatiť všetky splatné pohľadávky vzniknuté na základe nájomnej zmluvy spolu s ich príslušenstvom v deň ukončenia nájmu. Náklady na spísanie notárskej zápisnice znáša nájomca.

•  Nájomca môže vykonať stavebné úpravy, opravy, udržiavacie práce, rekonštrukciu alebo modernizáciu predmetu nájmu až na základe predchádzajúceho písomného súhlasu mestskej časti ako prenajímateľa, v ktorom bude presne špecifikovaný rozsah, charakter a predbežná cenová kalkulácia plánovaných zmien.

•  Nájomca je povinný uviesť nebytový priestor do užívania schopného stavu na vlastné náklady v lehote do 6 mesiacov od podpísania Zmluvy o nájme nebytového priestoru.

 

7. Obsah a spôsob spracovania, označenia a podávania súťažných návrhov:

•   Súťažný návrh je možné podať len na tlačive záväznej ponuky. Na súťažné návrhy podané na inom tlačive ako určenom, nebude súťažná komisia prihliadať. Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke neporušenej, nepriehľadnej a nepriesvitnej s označením: „obchodná verejná súťaž, nájom nebytového priestoru, Čajkovského 4A, NEOTVÁRAŤ!“ Obchodné meno príp. meno a priezvisko navrhovateľa musí byť riadne označené na obálke.

•   Navrhovatelia sú povinní uviesť vo svojom súťažnom návrhu presný účel nájmu, predložiť stručný podnikateľský zámer a odhadovanú výšku investícií do rekonštrukcie priestorov. V prípade ak táto podmienka nebude splnená, súťažná komisia súťažný návrh odmietne.

• Navrhovatelia sú povinní pred podaním záväzného súťažného návrhu zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vyhlasovateľa v sume  20,00 EUR a to v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava–Staré Mesto a doklad o úhrade vložiť do obálky.

•   Súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 01.07.2020  do 12.00  hod.

•  Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.

Súťažný návrh musí obsahovať súčasne všetky údaje požadované podľa bodu 7. V prípade ak neobsahuje čo i len jednu požiadavku definovanú v bode 7, komisia návrh odmietne.

•  Vyhlasovateľ nenahrádza navrhovateľom  náklady, ktoré  im  vznikli  v  súvislosti  s  účasťou v súťaži.

•   Navrhovatelia predložia čestné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou v nasledovnom znení:

„Navrhovateľ ani akýkoľvek iný subjekt s personálnym, prípadne majetkovým prepojením na navrhovateľa nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  Hlavnému mestu SR Bratislave, Sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni alebo daňovému úradu. Navrhovateľ berie na vedomie, že v prípade zistenia nedovoleného obmedzenia súťaže dohodou medzi ním a iným subjektom, spočívajúcou v koordinácii podľa § 4 ods.4 písm. j) zák. č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, je mestská časť oprávnená neuzatvoriť zmluvu s ním alebo s takýmto subjektom, resp. od už uzatvorenej zmluvy odstúpiť, pričom tieto subjekty budú povinné nahradiť mestskej časti vzniknutú škodu.“

•  Navrhovateľ predloží k záväznému súťažnému návrhu písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•  Obálky  so  súťažnými návrhmi sa  budú otvárať a  súťažné návrhy budú  vyhodnotené  v termíne  do 20.07.2020.

 

8. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá výška nájomného.

 

9. Zverejnenie výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 31.07.2020 na internetovej stránke www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude upovedomený písomne najneskôr v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti písomne upovedomení.

 

10. Výhrada zrušenia súťaže

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení.

 

11. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.

Hlasovanie č. 37
Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
Schválené Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0