Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 20: Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovaná zmena rozpočtu

Uznesenie 36/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID – 19 a pripravovanej zmena rozpočtu.

Hlasovanie č. 8
Informácia o návrhu rozpočtových opatrení vzhľadom na výpadok príjmov v súvislosti so situáciou COVID ­ 19 a pripravovaná zmena rozpočtu (berie na vedomie)
Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 3 Nehlasovali: 0