Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 22: Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019

Uznesenie 38/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019.

Hlasovanie č. 41
Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019
Schválené Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2