Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 23: Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 39/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. odvoláva

Mgr. Ivanu Ernstovú – delegovaného zástupcu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, 811 03 Bratislava;

B. deleguje

týchto zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto

 

Materská škola

Zástupcovia mestskej časti

Gorazdova 6, 811 04 Bratislava

 Matej Gomolčák

Šulekova 35, 811 03 Bratislava

 Mgr. Martina Uličná

 

Hlasovanie č. 42
Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 6, Bratislava a do Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0