Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 26: Vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyne Viery Satinskej a zvolenie predsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 41/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyne Viery SATINSKEJ ;

B. volí

za predsedníčku Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyňu Martinu ULIČNÚ.

Hlasovanie č. 44
Vzdanie sa funkcie predsedníčky Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslankyne Viery Satinskej a zvolenie predsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1