Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 26/A: Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života

Uznesenie 42/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

Adama Berku a Petra Skalníka za poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života.

Hlasovanie č. 45
Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života
Schválené Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0