Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.05.2020
Bod č. 28: Rôzne

Uznesenie 44/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

žiada

starostku mestskej časti,

aby sa pripravil materiál na riešenie prenájmu na Ventúrskej č. 2 zmysle návrhu projektu „Staromestský svet“ buď osobitným zreteľom, alebo obchodnou verejnou súťažou a so zadefinovaním špecifických podmienok.

Hlasovanie č. 47
Rôzne
Schválené Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 10 Proti: 5 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0