Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.06.2020
Bod č. 1: Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie 45/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti nehnuteľnosti  vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, medzi ulicami Bernolákova a Legionárska, a to nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 ako zastavané plochy a nádvoria vo výmere 174 m2 z celkovej výmery 558 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1656, k. ú. Staré Mesto, pre Slovenskú technickú univerzitu, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, za podmienok:

  • doba nájmu: neurčitá,
  • nájomné: 1,00 EUR/rok,
  • účel nájmu: vybudovanie a prevádzkovanie detského ihriska k materskej škole,
  • po ukončení dennej prevádzkovej doby materskej školy sprístupniť detské ihrisko aj pre deti, do 6 rokov veku, ktoré nenavštevujú túto materskú školu;

B. konštatuje,

že osobitný zreteľ spočíva v tom, že žiadateľ ako zriaďovateľ vybudoval v priestoroch budovy študentského domova Jura Hronca na Bernolákovej ulici, vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave materskú školu STUBAčik, pre účely ktorej na pozemku v správe mestskej časti vybuduje na vlastné náklady detské ihrisko – zrevitalizuje zeleň, osadí hracie prvky – ktoré bude po skončení prevádzkovej doby materskej školy sprístupnené aj pre deti, do 6 rokov veku, ktoré nenavštevujú túto materskú školu a počas doby nájmu sa bude na vlastné náklady v plnom rozsahu starať o údržbu ihriska a zodpovedať za bezpečnosť hracích prvkov.  

Hlasovanie č. 5
Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10374/2 medzi ulicami Bernolákova a Legionárska ako prípad hodný osobitného zreteľa
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0