Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.06.2020
Bod č. 2: Návrh na udelenie čestného občianstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 46/2020

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

udeľuje

Čestné občianstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pánovi Larrymu L.R. Tsengovi, vedúcemu diplomatickej misie na Slovensku za jeho neutíchajúci priateľský záujem o život na Slovensku a v Bratislave v Starom Meste, podporu spoločných projektov Taiwan – Slovensko a vzájomného spoznávania sa a za jeho prínos v oblasti vzdelania a parlamentnej a kultúrnej diplomacie.

Hlasovanie č. 6
Návrh na udelenie čestného občianstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Schválené Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0