Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 3: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020

Uznesenie 015/2020: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020

Hlasovanie č. 3
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 015/2019

k bodu č. 3 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. štvrťrok 2020

I.   Prerokovalo

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2020

II.                 

A. Berie na vedomie

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za 1. štvrťrok 2020

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 3
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0