Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 4: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Uznesenie 016/2020: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Hlasovanie č. 4
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstv zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine 

uznesenie č. 016/2020

k bodu č. 4 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

I. Prerokovalo

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

II.     

A.                Berie na vedomie,

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 4
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0