Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 5: Záverečný účet obce za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra

Uznesenie 017/2020: Záverečný účet obce za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra

Hlasovanie č. 5
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 017/2020

k bodu č. 5 Záverečný účet obce za rok 2019, Stanovisko hlavného kontrolóra

I. Prerokovalo

Záverečný účet obce za rok 2019,

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra

Čerpanie rezervného fondu

  II.                

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu :

-                     k záverečnému účtu

-                     k čerpaniu rezervného fondu obce za rok 2019

-                     k použitiu hospodárenia za rok 2019

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019 s odporúčaním „schváliť“ bez výhrad

B.     Schvaľuje

Záverečný účet obce  a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad a prebytok rozpočtu vo výške 21 189,28 € na tvorbu rezervného fondu.

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 5
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0