Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 6: Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“

Uznesenie 018/2020: Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“

Hlasovanie č. 6
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 018/2020

k bodu č. 6 Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“

I.   Prerokovalo

Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“

II.

A.    Berie na vedomie

Novelu ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

B.     Schvaľuje

Doplnok č. 1 „Štatút komisie na ochranu verejného záujmu“

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 6
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0