Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 7: Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu

Uznesenie 019/2020: Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu

Hlasovanie č. 7
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 019/2020

k bodu č. 7 Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu

I.                   Prerokovalo

Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu

II.

A.    Berie na vedomie

Uznesenie komisie na ochranu verejného záujmu k „Oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce“

B.Ukladá

Zverejniť „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce“

Termín: do 10 od prerokovania

Zodpovedný: Mgr. Ivana Brozmanová – predseda komisie

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 7
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0