Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 8: Informácia o vývoji financovania samosprávy

Uznesenie 020/2020: Informácia o vývoji financovania samosprávy

Hlasovanie č. 8
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 020/2020

k bodu č. 8 Informácia o vývoji financovania obce

I.                   Prerokovalo

Informáciu o vývoji financovania obce

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k financovaniu samosprávy v zmysle prognózy apríl 2020

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 8
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0