Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 9: Informácia o ZŠ s MŠ

Uznesenie 021/2020: Informácia o ZŠ s MŠ

Hlasovanie č. 9
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 021/2020

k bodu č. 9 Informácia o ZŠ s MŠ

I.                   Prerokovalo

Informáciu starostu  o ZŠ s MŠ

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k:

- vývoju podielových daní na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ

-Dohodovaciemu konaniu máj 2020 na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 9
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0