Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 10: Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť

Uznesenie 022/2020: Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 022/2020

k bodu č. 10 Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť

I.                   Prerokovalo

Chodníky MAS Turiec, financovanie, spoluúčasť

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k otvorenej výzve 5.1 IROP

B.Schvaľuje

Použitie finančných prostriedkov na vybudovanie

a.)„IBV Benice – komunikácie a terénne úpravy, Chodník pravá strana a zástavka MHD

b.)Finančný objem cca 45,- tis. €

c.)Spoluúčasť minimálne 5%

d.)Kód výzvy projektu: IROP-CLLD-Q446-512-001

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 10
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0