Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 11: Informácia o podaní žiadosti ŽSK - zrušená

Uznesenie 023/2020: Informácia o podaní žiadosti ŽSK - zrušená

Hlasovanie č. 11
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 023/2020

k bodu č. 11 Informácia o podaní žiadosti na ŽSK - zrušená

I.                   Prerokovalo

Informácia o podaní žiadosti na ŽSK - zrušená

II.

A.    Berie na vedomie

Zrušenie výzvy

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 11
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0