Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.06.2020
Bod č. 12: Rôzne:

Uznesenie 024/2020: Rôzne

Hlasovanie č. 13
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.06.2020 o 19 tej hodine

uznesenie č. 024/2020

k bodu č. 12 Rôzne

I.                   Prerokovalo

Rôzne

II.

A.    Berie na vedomie

A.1 Informáciu starostu obce k o schválení 13 člennej „Regionálnej rady partnerstva pre Turiec k Integrovaná územná stratégia ŽSK“, ktorej súčasťou je aj náš starosta

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

A.2 Informácia starostu obce o podaní žiadosti „Podpora regionálneho rozvoja“  - vybudovanie závlahy v areáli ZŠ s MŠ.

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

A.3 Informáciu predsedu DHZ o:

-  uskutočnení Jánskej vatry 27.6.2020

-  uskutočnení okrskového cvičenie spolu s DHZ Príbovce, Rakovo a Valča v Príbovciach 19.6.2020 o 18,00 hodine

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

A.4 Informáciu starostu obce ku korekcii 820,00 € - vrátenie dotácie na vybudovanie detského ihriska pri MŠ

A.5 Informáciu Mgr. Ivany Brozmanovej k osadeniu lavičiek na cintoríne

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

A.6 Informáciu Milana Levického k osadenie zatrávňovaniach dlaždíc k domu smútku

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 22.06.2020

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2020

Zvesené:

Hlasovanie č. 13
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0