Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 1: Otvorenie – Megnyitó

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 1
Otvorenie ­ Megnyitó (Overovatelia - Hitelesitők)
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1