Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 4: Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 8
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2