Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 6: TE-739 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2019 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 10
TE-739 Hodnotenie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS za rok 2019 - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
Schválené Prítomní: 19 Neprítomní: 6 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1