Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 9: TE-742 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 13
TE-742 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2019 rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona 2019-es gazdasági eredményeinek értékelése
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0