Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 10: TE-755 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 14
TE-755 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna RO - Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0