Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.4: TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 17
TE-757 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 - Exekučná amnestia - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására - Végrehajtási amnesztia (PN - MJ Korpás)
Schválené Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 4 Nehlasovali: 2