Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 11.5: TE-758 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2020 – účelový príspevok pre COMORRA SERVIS - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására – célirányos juttatás a COMORRA SERVIS -nek

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 19
TE-758 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárna na rok 2020 ­ účelový príspevok pre COMORRA SERVIS - Határozati javaslat Komárom Város 2020 költségvetésének módosítására ­ célirányos juttatás a COMORRA SERVIS ­nek
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0