Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 12: TE-716 Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo …./2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat Komárom Város ....../2020 sz. ÁÉR elfogadására a gépjárművek ideiglenes parkolásáról

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 22
TE-716 Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno číslo ů./2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - Javaslat Komárom Város ....../2020 sz. ÁÉR elfogadására (PN - MJ Korpás)
Zamietnuté Prítomní: 17 Neprítomní: 8 Za: 7 Proti: 1 Zdržali sa: 8 Nehlasovali: 1