Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.2: TE-746 Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy Eötvösa Komárno č. 19/2002 - Javaslat a Komáromi Eötvös u. Alapiskola 19/2002-es sz. Alapító okirat 4. sz. függelékének jóváhagyására

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 28
TE-746 Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským ­ Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno ­ Komárom č. 25/2002 Javaslat a Komáromi Eötvös Utcai Alapiskola 25/2002-es sz. Alapító okirat 3. sz. függelékének jóváhagyására
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1