Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.3: TE-747 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno – Komárom - Javaslat a Komáromi Jókai Mór Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 29
TE-747 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským ­ Jókai Mór Alapiskola, Ul. mieru 2, Komárno ­ Komárom - Javaslat a Komáromi Jókai Mór Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1