Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.5: TE-749 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno - Javaslat a Komáromi Határőr Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 31
TE-749 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno - Javaslat a Komáromi Határőr Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1