Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.6: TE-750 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno – Komárom - Javaslat a Komáromi Munka Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 32
TE-750 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským ­ Alapiskola, Ul. práce 24, Komárno ­ Komárom - Javaslat a Komáromi Munka Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1