Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 14.7: TE-751 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno - Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 33
TE-751 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno - Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapító okirat függelékének jóváhagyására
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1