Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 15.1: TE 743 Pridelenie bytu - gen. Klapku 10/3/Lakáskiutalás

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 35
TE 743 Pridelenie bytu - gen. Klapku 10/3/Lakáskiutalás
Schválené Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2