Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 15.2: TE 744 Pridelenie bytu - gen Klapku 4/16/Lakáskiutalás

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 36
TE 744 Pridelenie bytu - gen Klapku 4/16/Lakáskiutalás
Schválené Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 2