Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 16: TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 38
TE-753 Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására (Lokalita 2)
Zamietnuté Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 11 Nehlasovali: 0