Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.2: TE-683_2020_Henrich Táncos_OZ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 43
TE-683_2020, Táncos Henrich, predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0