Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2020
Bod č. 17.3: TE-678_2020_IMT, s.r.o._OZ

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 44
TE-678_2020, IMT, s.r.o., predaj pozemku
Schválené Prítomní: 16 Neprítomní: 9 Za: 16 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0